Winkelmand

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 Onder “opdrachtnemer” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de wederpartij van de opdrachtgever, als vermeld op de orderbevestiging en de facturen. Opdrachtnemer is lid van de Vereniging Nederlandse Transmissie Specialisten (VNTS) te Veenendaal.
1.2 Onder “opdrachtgever” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon die een last aan opdrachtnemer verstrekt, verstrekt heeft of zal verstrekken tot het verrichten van werkzaamheden en diensten, waaronder het reviseren van automatische transmissies in de breedste zin des woords.
1.3 Onder “producten” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: alle producten, die door opdrachtnemer op de markt zijn gebracht en door opdrachtnemer worden gebruikt ter uitvoering van de werkzaamheden en diensten.
1.4 Onder “werkzaamheden en diensten” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: alle werkzaamheden en diensten, hoe ook genaamd, maar in het bijzonder de werkzaamheden die verband houden met het reviseren van automatische transmissies en bijkomende werkzaamheden aan objecten van de opdrachtgever en van personen voor wie de opdrachtgever als opdrachtnemer, tussenpersoon of gevolmachtigde optreedt.
1.5 Onder “overeenkomst” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

Artikel 2: Toepassing algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met opdrachtnemer, voor zover hiervan niet uitdrukkelijk en schriftelijke door opdrachtnemer is afgeweken.
2.2 Zij zijn met name van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, betrekking hebbend op werkzaamheden en diensten, die door opdrachtnemer voor de opdrachtgever worden verricht.
2.3 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de opdrachtgever van toepassing verklaart, verbinden opdrachtnemer niet, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.
Een dergelijke aanvaarding kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat opdrachtnemer een mededeling van de opdrachtgever, dat hij opdrachtnemers-voorwaarden niet aanvaardt en andere voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.

Artikel 3: Aanbiedingen, orders en overeenkomsten

3.1 Tenzij opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk met vermelding van een termijn voor aanvaarding een bindend aanbod heeft gedaan, zijn al haar aanbiedingen steeds vrijblijvend.
3.2 Opdrachtnemer is eerst gebonden nadat zij een order uitdrukkelijk heeft aanvaard en zij behoudt zich het recht voor om een order zonder opgave van redenen te weigeren.
3.3) Mondelinge toezeggingen verbinden opdrachtnemer slechts nadat zij deze mondelinge toezeggingen uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.
3.4 Een bindend aanbod van opdrachtnemer kan slechts schriftelijk worden aanvaard.
3.5 Orders naar aanleiding van een niet-bindend aanbod van opdrachtnemer kunnen aan opdrachtnemer kunnen verzonden per post of telefax en kunnen ook mondeling worden doorgegeven. Per telefax verzonden, dan wel mondeling doorgegeven orders dienen echter binnen zeven dagen schriftelijk per post te worden bevestigd.
3.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor per telefax verzonden, dan wel mondeling doorgegeven orders, die niet overeenkomstig lid 3 schriftelijk zijn bevestigd, niet uit te voeren ongeacht of opdrachtnemer deze orders inmiddels heeft aanvaard en onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor alle schade die opdrachtnemer in dat verband leidt.

Artikel 4: Prijzen

4.1 De door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden op het moment van het aanbod c.q. de orderbevestiging
4.2 Opdrachtnemer heeft het recht nadien ingevoerde of verhoogde belastingen, invoerrechten of andere heffingen van Overheidswege, alsmede de gevolgen van koerswijzigingen van valuta, aan haar opdrachtgevers door te berekenen, zonder dat opdrachtgever gerechtigd is op grond hiervan de order te annuleren.
4.3 De door opdrachtnemer opgegeven prijzen dienen steeds te worden vermeerderd met de toepasselijke Omzetbelasting en vergelijkbare heffingen.

Artikel 5: Levering en verrichting van diensten en werkzaamheden

5.1 Opgegeven levertijden zullen door opdrachtnemer zoveel mogelijk worden nageleefd. Opgegeven levertijden zullen echter nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
5.2 Indien een order slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal het restant voor nalevering worden genoteerd. Opdrachtgever ontvangt hierover bericht. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd de order voor het niet uitgevoerde gedeelte te annuleren, mits zij opdrachtnemer daarvan binnen acht dagen na de mededeling zijdens opdrachtnemer in kennis stelt. Enige aanspraak op schadevergoeding zal door opdrachtgever niet kunnen worden gemaakt.
5.3 De aflevering geschiedt vanaf de fabriek, tenzij anders is overeengekomen.
5.4) Indien opdrachtgever weigert de zaak op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen of is de opdrachtgever door aan hem/haar toe te rekenen omstandigheden niet in staat de zaak in ontvangst te nemen, wordt hij/zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en komen de extra kosten, waaronder opslagkosten conform het bij opdrachtnemer ter plaatse geldende tarief voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6: Betaling

6.1 Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de auto of de onderdelen of nader verrichte diensten. Opdrachtnemer kan evenwel eenzijdig beslissen, indien er geen contante betaling heeft plaatsgevonden, een termijn van veertien dagen na factuurdatum toe te staan.
6.2 Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van veertien dagen na factuurdatum. Opdrachtgever is daarna van rechtswege de rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt.
6.3 Bij niet tijdige betaling verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtnemer gerechtigd om de wettelijke rente over het nog verschuldigde bedrag van de factuur in rekening te brengen. Tevens zal opdrachtgever alsdan gehouden zijn de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan opdrachtnemer. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 250,–.

Artikel 7: Risico-overgang

7.1 Het risico van de zaak is voor opdrachtgever vanaf het moment van aflevering, zoals bedoeld in artikel 5 lid 3.
7.2 De wijze van transport wordt door opdrachtnemer bepaald. Het transport is steeds voor risico van opdrachtgever, ongeacht of het transport al dan niet franco geschiedt en ongeacht of dit van of naar opdrachtnemer plaatsvindt. Verzekering kan plaatsvinden op verzoek en voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8: Vervangende materialen

Vervangende materialen of zaken worden alleen dan aan opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien zulks bij de reparatieopdracht nadrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen eigendom van opdrachtnemer zonder dat opdrachtgever op enigerlei vergoeding terzake aanspraak kan maken.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1 De eigendom van alle door opdrachtnemer verkochte/geleverde producten blijft bij opdrachtnemer zolang opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of gelijksoortige overeenkomsten heeft voldaan, zolang opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit de overeenkomst nog niet heeft voldaan en zolang opdrachtgever de vorderingen van opdrachtnemer wegens tekortschieten in de nakoming van een zodanige verbintenis niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boeten, renten en kosten.
9.2 In aanvulling op lid 1 van onderhavig artikel verbindt opdrachtgever zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van opdrachtnemer een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover nodig te vestigen op de door opdrachtnemer aan opdrachtgever in eigendom geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van opdrachtnemer, uit welken hoofde dan ook.
9.3 Indien opdrachtgever in de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer tekortschiet en er goede grond bestaat, dat hij/zij in die verplichtingen zal tekortschieten, is opdrachtnemer gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te nemen, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist.
Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer of een door haar aangewezen derde toegang te verlenen tot de plaatsen waar de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten zich bevinden.

Artikel 10: Garantie

10.1 Opdrachtnemer garandeert de goede uitvoering van de door haar aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van twaalf maanden, te rekenen vanaf factuurdatum.
De garantie omvat het alsnog op juiste wijze uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdrachten.
10.2 Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
10.3 De aanspraken op de garantie vervallen, indien:
a) opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van het gebrek opdrachtnemer daarvan in kennis stelt;
b) opdrachtnemer niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
c) derden zonder voorkennis of toestemming van opdrachtnemer werkzaamheden hebben verricht, die in verband staan met de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan.
Het hiervoor onder b en c gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil, zoals dat in het bedrijf van opdrachtnemer geldt.
10.4 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer, bedoeld in de voorafgaande leden, beloopt ten hoogste het door opdrachtgever aan opdrachtnemer betaalde of verschuldigde bedrag terzake van de betrokken werkzaamheden en leveranties. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer eindigt, zodra aan de door haar bewerkte onderdelen zonder haar toestemming reparaties of veranderingen zijn of worden uitgevoerd.
10.5 Garantie wordt slechts verstrekt aan opdrachtgever en geldt niet voor opvolgende rechtverkrijgenden.
10.6 Enige verdere of andere garantie of aansprakelijkheid, ook voor eventuele schade welke het gevolg is van onjuist verrichte werkzaamheden of van gebreken aan geleverde onderdelen, neemt opdrachtnemer niet op zich. De betreffende garantie beperkt zich uitdrukkelijk tot het verkochte en strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en/of zaken, al dan niet van derden, ten gevolge van het breken of defect raken van de transmissie of onderdelen daarvan of tot het vergoeden van welke verdere kosten dan ook, die hieruit voor opdrachtgever mochten ontstaan.
10.7 De tenuitvoerlegging van de garantie wordt opgeschort bij het niet nakomen van enige betalingsconditie door opdrachtgever.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Onverminderd de garantiebepalingen sluit opdrachtnemer iedere verdere aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit voor alle schade, uit welken hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade, die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer of haar werknemers en/of ingeschakelde hulppersonen.
11.2 Schade, daaronder begrepen gevolgschade met betrekking tot ter reparatie aangeboden (complete) automobielen en componenten, komen voor rekening van opdrachtgever, althans voorzover deze niet door de verzekering van opdrachtnemer zijn gedekt.

Artikel 12: Overmacht

12.1 Ingeval van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd te harer keuze en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, een en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
12.2 Onder overmacht wordt mede verstaan: alle van opdrachtnemers wil onafhankelijke omstandigheden, ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen.
Het bovenstaande is tevens van toepassing indien de omstandigheden als hierboven bedoeld zich ten aanzien van of in het bedrijf van fabrieken, importeurs en andere handelaren van wie opdrachtnemer de producten betrekt of pleegt te betrekken, mochten voordoen.

Artikel 13: Ontbinding

De overeenkomst wordt geacht ontbonden te zijn zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn, op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of deelneemt aan de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, dan wel door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn/haar vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 14: Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen, betrekking hebbende op, voortvloeiende uit of verband houdende met door opdrachtnemer gedane offertes, leveringen, gemaakte afspraken of gesloten overeenkomsten, zullen indien deze geschillen behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbank, dienen te worden behandeld door de Rechtbank, die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer.

Onze website maakt gebruik van cookies zodat wij de website kunnen verbeteren.Wat zijn cookies?

Melding verbergen