Winkelmand

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 Onder “opdrachtnemer” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan:
ATR Transmissies, gevestigd en kantoorhoudend te (3417 XL) Montfoort, aan de Aardvletterweg 7 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82421919. Opdrachtnemer is lid van de Vereniging Nederlandse Transmissie Specialisten (VNTS) te Veenendaal.

1.2 Onder “opdrachtgever” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan:
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aan opdrachtnemer verstrekt, verstrekt heeft of zal verstrekken tot het verrichten van werkzaamheden en diensten, waaronder het reviseren van automatische transmissies in de breedste zin des woords.

1.3 Onder “producten” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan:
Alle producten, die door opdrachtnemer op de markt zijn gebracht en door opdrachtnemer worden gebruikt ter uitvoering van de werkzaamheden en diensten.

1.4 Onder “werkzaamheden en diensten” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan:
Alle werkzaamheden en diensten, hoe ook genaamd, maar in het bijzonder de werkzaamheden die verband houden met het reviseren van automatische transmissies en bijkomende werkzaamheden aan objecten van opdrachtgever en van personen voor wie opdrachtgever als opdrachtnemer, tussenpersoon of gevolmachtigde optreedt.

1.5 Onder “overeenkomst” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan:
De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

Artikel 2: Toepassing algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met opdrachtgever. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.

2.2 Indien opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt toepasselijkheid daarvan hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met de onderhavige voorwaarden strijdige algemene voorwaarden worden door opdrachtnemer niet geaccepteerd.

2.3 Opdrachtnemer heeft het recht haar algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen schriftelijk en/of per e-mail worden aangekondigd. Wijzigingen zijn 30 dagen na mededeling daarvan van kracht. Indien opdrachtgever niet akkoord is met deze wijzigingen, heeft hij het recht de overeenkomst te ontbinden. 

2.4 Indien enige bepaling, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, zal alleen de betreffende bepaling niet van toepassing zijn en in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert. Voorgaande laat de geldigheid van alle overige bepalingen onverlet.

Artikel 3: Aanbiedingen, orders en overeenkomsten

3.1 Tenzij opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk met vermelding van een termijn voor aanvaarding een bindend aanbod heeft gedaan, zijn al haar aanbiedingen steeds vrijblijvend. 

3.2 Aanbiedingen kunnen gebaseerd zijn op de door opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien na offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, dan kunnen er geen rechten worden ontleend aan door opdrachtnemer gedane aanbiedingen. 

3.3 Opdrachtnemer kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen.

3.6 De overeenkomst komt tot stand nadat opdrachtgever de door opdrachtnemer gedane aanbieding heeft geaccepteerd. Wanneer de acceptatie van opdrachtgever, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

3.7 Indien opdrachtgever zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan opdrachtnemer een opdracht verstrekt, is opdrachtnemer eerst aan deze opdracht gebonden nadat hij deze schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.

3.8 Mondelinge toezeggingen verbinden opdrachtnemer slechts nadat zij deze mondelinge toezeggingen uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd. 

3.9 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor door opdrachtgever per telefax of e-mail, dan wel mondeling doorgegeven orders, die niet overeenkomstig artikel 3.8 schriftelijk zijn bevestigd, niet uit te voeren ongeacht of opdrachtnemer deze orders inmiddels heeft aanvaard.

Artikel 4: Prijzen

4.1 De door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden op het moment van het aanbod c.q. de orderbevestiging. Opdrachtnemer is niettemin gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijs, wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd, dat opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs. Opdrachtnemer stelt opdrachtgever hiervan uiteraard onverwijld op de hoogte. Opdrachtgever is gehouden tot betaling van deze meerkosten.

4.2 Opdrachtnemer heeft het recht nadien ingevoerde of verhoogde belastingen, invoerrechten of andere heffingen van overheidswege, alsmede de gevolgen van koerswijzigingen van valuta en/of een stijging in het niveau van lonen en (grondstof)kosten, aan haar opdrachtgevers door te berekenen, zonder dat opdrachtgever gerechtigd is op grond hiervan de order te annuleren. 

4.3 De door opdrachtnemer opgegeven prijzen dienen steeds te worden vermeerderd met de toepasselijke Omzetbelasting en vergelijkbare heffingen. 

4.4 Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stelt opdrachtnemer opdrachtgever in kennis van de financiële consequenties.

4.5 Opdrachtnemer heeft het recht vóór aanvang van de werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever een door opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt.

4.6 Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, heeft de opdrachtnemer recht op betaling van gemaakte kosten en honorarium van het reeds uitgevoerde deel van de werkzaamheden.

Artikel 5: Levering en verrichting van diensten en werkzaamheden

5.1 Opgegeven levertijden zullen door opdrachtnemer zoveel mogelijk worden nageleefd. Opgegeven levertijden zullen echter nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij opdrachtnemer alsnog een redelijke termijn wordt geboden om het werk op te leveren danwel uit te voeren. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot enige vergoeding van hieruit voortvloeiende schade.

5.2 Indien een order slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal het restant voor nalevering worden genoteerd. Opdrachtgever ontvangt hierover bericht. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd de order voor het niet uitgevoerde gedeelte te annuleren, mits zij opdrachtnemer daarvan binnen acht dagen na de mededeling zijdens opdrachtnemer in kennis stelt. Enige aanspraak op schadevergoeding zal door opdrachtgever niet kunnen worden gemaakt. 

5.3 De aflevering geschiedt vanaf de fabriek, tenzij anders is overeengekomen.

5.4 Indien opdrachtgever weigert de zaak op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen of is de opdrachtgever door aan hem/haar toe te rekenen omstandigheden niet in staat de zaak in ontvangst te nemen, wordt hij/zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en komen de extra kosten, waaronder opslagkosten conform het bij opdrachtnemer ter plaatse geldende tarief voor rekening van opdrachtgever.

5.5 Het risico van de zaak is voor opdrachtgever vanaf het moment van aflevering, zoals bedoeld in artikel 5 lid 3. 

5.6 De wijze van transport wordt door opdrachtnemer bepaald. Het transport is steeds voor risico van opdrachtgever, ongeacht of het transport al dan niet franco geschiedt en ongeacht of dit van of naar opdrachtnemer plaatsvindt. Verzekering kan plaatsvinden op verzoek en voor rekening van opdrachtgever. 

Artikel 6: Uitvoering opdracht

6.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de overeenkomst.6.2 Opdrachtnemer heeft het recht (een deel van) de werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door een door opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van opdrachtnemer wenselijk is.

6.3 Opdrachtnemer heeft het recht om de overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft opdrachtnemer het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door opdrachtgever niet wordt betaald, is opdrachtnemer niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft hij het recht heeft hij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 

6.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de klantnaam, het project en de verrichte werkzaamheden als referentie of voorbeeld te mogen noemen c.q. gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd is.

Artikel 7: Betaling

7.1 Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de auto of de onderdelen of nader verrichte diensten. 

7.2 Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van veertien dagen na factuurdatum. 

7.3 Bij niet tijdige betaling verkeert opdrachtgever, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, van rechtswege in verzuim en is opdrachtnemer, zonder dat een hieraan voorafgaande nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is, gerechtigd om de wettelijke (handels)rente over het nog verschuldigde bedrag van de factuur in rekening te brengen  tot aan de dag van algehele voldoening. Tevens zal opdrachtgever alsdan gehouden zijn de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan opdrachtnemer, ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen. 

7.4 De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom worden conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) als volgt berekend:

-over de eerste Euro 2.500,- 15% met min. van € 40,-, max. € 375,-

-over de volgende Euro 2.500,- 10%

-over de volgende Euro 5.000,- 5%

-over de volgende Euro 190.000,- 1%

-over het meerdere boven de Euro 200.000,- 0,5% met maximum van € 6.775,-

7.5 In afwijking van hetgeen in artikel 7.3 is bepaald, zullen consumenten een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij nogmaals de gelegenheid wordt geboden om binnen 14 dagen na ontvangst daarvan tot betaling over te gaan, alvorens zij in verzuim komen te verkeren. 

7.6 Door opdrachtgever gedane betalingen zullen door opdrachtnemer ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.

7.7 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

7.8 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om contante betaling of (gedeeltelijke) vooruitbetaling of tussentijdse betaling of  enige andere zekerheid voor betaling van opdrachtgever te verlangen.

Artikel 8: Betalingsonmacht

8.1 Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever te ontbinden, op het tijdstip waarop opdrachtgever: 

a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan; 

b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; 

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen; 

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld; 

e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

8.2 Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

8.3 Opdrachtgever is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de inhoud van de overeenkomst en de algemene voorwaarden.

Artikel 9: Vervangende materialen

9.1 Vervangende materialen of zaken worden alleen dan aan opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien zulks bij de reparatieopdracht nadrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen eigendom van opdrachtnemer zonder dat opdrachtgever op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken. 

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van alle door opdrachtnemer verkochte/geleverde producten blijft bij opdrachtnemer zolang opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of gelijksoortige overeenkomsten heeft voldaan, zolang opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit de overeenkomst nog niet heeft voldaan en zolang opdrachtgever de vorderingen van opdrachtnemer wegens tekortschieten in de nakoming van een zodanige verbintenis niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op opdrachtgever, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.

10.2 In aanvulling op lid 1 van onderhavig artikel verbindt opdrachtgever zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van opdrachtnemer een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover nodig te vestigen op de door opdrachtnemer aan opdrachtgever in eigendom geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van opdrachtnemer, uit welken hoofde dan ook. 

10.3 Indien opdrachtgever in de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer tekortschiet en er goede grond bestaat, dat hij/zij in die verplichtingen zal tekortschieten, is opdrachtnemer gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te nemen, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer of een door haar aangewezen derde toegang te verlenen tot de plaatsen waar de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten zich bevinden. 

Artikel 11: Garantie

11.1 Opdrachtnemer garandeert de goede uitvoering van de door haar aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van twaalf maanden, te rekenen vanaf factuurdatum. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdrachten. 

11.2 Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties. 

11.3 De aanspraken op de garantie vervallen, indien:

a) opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk, binnen een redelijke termijn, na het constateren van het gebrek opdrachtnemer daarvan in kennis stelt;

b) opdrachtnemer niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen; 

c) derden zonder voorkennis of toestemming van opdrachtnemer werkzaamheden hebben verricht, die in verband staan met de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan;

d) het product niet of onvoldoende door opdrachtgever of derden is onderhouden;

e) adviezen van opdrachtnemer omtrent het product niet zijn opgevolgd;

f) gebruik van het product door opdrachtgever of derden voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is, zoals chippen en racerij.

11.4 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer, bedoeld in de voorafgaande leden, beloopt ten hoogste het door opdrachtgever aan opdrachtnemer betaalde of verschuldigde bedrag terzake van de betrokken werkzaamheden en leveranties. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer eindigt, zodra aan de door haar bewerkte onderdelen zonder haar toestemming reparaties of veranderingen zijn of worden uitgevoerd. Voorts gelden de voorwaarden omtrent aansprakelijkheid opgenomen in artikel 12 van deze voorwaarden.

11.5 Garantie wordt slechts verstrekt aan opdrachtgever en geldt niet voor opvolgende rechtverkrijgenden en/of derden.

11.6 Opdrachtnemer verstrekt nimmer een verdergaande garantie dan door de leverancier c.q. producent van de producten is verstrekt. 

11.7 De tenuitvoerlegging van de garantie wordt opgeschort bij het niet nakomen van enige betalingsconditie door opdrachtgever. 

11.8 Indien opdrachtgever wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van opdrachtgever zelf producten retourneert aan opdrachtnemer, is opdrachtnemer gerechtigd 15% van de factuurwaarde van deze zaken als onderzoekskosten in rekening te brengen. 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 Indien opdrachtgever aantoont dat hij directe schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming, die voortvloeit of verband houdt met de uitvoering van een opdracht door opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor enkel en alleen de directe schade, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende geval plaatsvindt op grond van de door opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. 

Indien op grond van deze aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt gedaan, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het op grond van de overeenkomst waaruit de schade voortvloeit door opdrachtnemer gefactureerde of te factureren bedrag exclusief BTW.

12.2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor door opdrachtgever of derden geleden bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot geleden verlies of gederfde winst, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming van opdrachtgever of derden, letselschade of immateriële schade.

12.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden. Indien opdrachtnemer door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden komen verder voor rekening en risico van opdrachtgever.

12.4 Opdrachtnemer is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, nimmer aansprakelijk voor door opdrachtgever of derden geleden schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen of derden, ook indien deze werkzaam zijn bij een met opdrachtnemer verbonden organisatie. Opdrachtgever zal zich in dergelijke gevallen enkel direct tot deze hulppersoon of ingeschakelde derde moeten wenden.

12.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van:

-de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever;

– ondeskundig, onjuist of oneigenlijk gebruik of onderhoud van het product door opdrachtgever;

– gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is door opdrachtgever of derden;

-een langere uitvoerings- of oplevertermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht welke oorzaak daaraan ten grondslag ligt;

-fouten in gebruikte apparatuur of programmatuur;

12.6 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de opdracht.

12.7 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 14 dagen, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt. 

12.8 Indien opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden een voor de opdrachtgever kenbare vergissing maakt, is deze gehouden opdrachtnemer daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing had ontdekt of had kunnen ontdekken. Indien hij nalaat die vergissing bij opdrachtnemer te melden, is deze voor de schade niet aansprakelijk. 

12.9 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of zijn leidinggevenden of indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. 

Artikel 13: Overmacht

13.1 Ingeval van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd te harer keuze en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, een en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 

13.2 Onder overmacht wordt mede verstaan: alle van opdrachtnemers wil onafhankelijke omstandigheden, ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen.
 Het bovenstaande is tevens van toepassing indien de omstandigheden als hierboven bedoeld zich ten aanzien van of in het bedrijf van fabrieken, importeurs en andere handelaren van wie opdrachtnemer de producten betrekt of pleegt te betrekken, mochten voordoen. 

Artikel 14: Opschorting, ontbinding, beëindiging en annulering

14.1 Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan, indien:

a. opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

b. na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

c. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

14.2 Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in bovengenoemde situaties of  indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

14.3 Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

14.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

14.5 Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk van enige door opdrachtgever of derden geleden schade of gemaakte kosten.

14.6 De tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst eindigt bij overlijden van opdrachtnemer of opdrachtgever dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van opdrachtnemer.

14.7 Indien het door opdrachtnemer uit te voeren werk bij einde overeenkomst nog niet voltooid is, zijn diens rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te (laten) voltooien, ook al wordt het bedrijf van opdrachtnemer op enigerlei wijze voorgezet. In dat geval behoort door opdrachtgever aan de rechtverkrijgenden te worden betaald het overeen gekomen bedrag, verminderd met een redelijk, in overleg te bepalen bedrag voor het niet afgewerkte gedeelte van het werk.

14.8 Bij annulering van de opdracht is opdrachtgever aan opdrachtnemer de tot dat moment door opdrachtnemer gemaakte kosten verschuldigd, vermeerderd met een schadevergoeding voor geleden verlies c.q. gederfde winst, gefixeerd op 20% van het overeengekomen totaalbedrag.

Artikel 15: Geheimhouding en privacy

15.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard omtrent alle feiten en bijzonderheden betreffende de ondernemingen waarvan hij/zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn, die door de andere partij ter beschikking zijn gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking een informatieplicht opleggen, of voor zover de ene partij de andere van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisaties van partijen, voor zover partijen zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk achten.

15.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden. Opdrachtnemer behoudt zich voorts het recht voor om de klantnaam, het project en de verrichte werkzaamheden als referentie of voorbeeld te mogen noemen c.q. gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd is.

15.3 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 2, en in geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. Opdrachtnemer is in dergelijke gevallen niet gehouden tot enige schadevergoeding. Tevens is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

15.4 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, is het opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van opdrachtnemer, op opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.

15.5 De gegevens en informatie die opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekt en opdrachtnemer verzamelt, zal opdrachtnemer zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

15.6 Opdrachtnemer mag de persoonsgegevens van opdrachtgever afkomstig uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Het is opdrachtnemer niet toegestaan om de persoonsgegevens van opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

15.7 Bij het bezoeken van de website van opdrachtnemer kan opdrachtnemer informatie van opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. De informatie die opdrachtnemer verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.  

15.8 Bij overtreding van de geheimhoudingsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door opdrachtgever aan opdrachtnemer van € 5000,– per overtreding, tot een maximum van € 25.000,– onverminderd de verplichting van opdrachtgever om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 16: Intellectueel eigendomsrecht

16.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden  gevestigd.

16.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeel omt ent de werkzaamheden van opdrachtnemer. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van opdrachtnemer aan opdrachtgever.

16.3 De rechten van intellectuele eigendom welke opdrachtnemer in licentie gebruikt mag opdrachtgever nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren. 

16.4 Opdrachtgever garandeert gerechtigd te zijn de van opdrachtgever afkomstige informatie, afbeeldingen, teksten en bescheiden te gebruiken en vrijwaart opdrachtnemer tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht, auteursrecht of copyright recht. 

16.5 Bij overtreding van de intellectuele eigendomsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door opdrachtgever aan opdrachtnemer van € 5000,– per overtreding, tot een maximum van € 25.000,– onverminderd de verplichting van opdrachtgever om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 17: Toepasselijk recht en forumkeuze

17.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing. 

17.2 De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag en/of andere (toekomstige) internationale wet- en regelgeving, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

17.3 Alle geschillen, betrekking hebbende op, voortvloeiende uit of verband houdende met door opdrachtnemer gedane offertes, leveringen, gemaakte afspraken of gesloten overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd, ook indien opdrachtgever in het buitenland is gevestigd.

Onze website maakt gebruik van cookies zodat wij de website kunnen verbeteren.Wat zijn cookies?

Melding verbergen